تغذیه و جیره نویسی

1- برنامه جیره نویسی به روش خطی در برنامه اکسل  (جیره گوسفند   ( MENS   2014):

جدید


برنامه اکسل جیره نویسی گوسفند

 

در این برنامه شما فقط سه گزینه

درصد ماده خوراکی

قیمت و

نیاز دام

را وارد کنید. سایر بخش ها را برنامه به شما خواهد داد. 

2- برنامه جیره نویسی به روش خطی در برنامه اکسل  (جیره گوساله):  جدید و بدون اشتباه   =  MENS 2013

 

برنامه  جیره نویسی گوساله ( تهیه و تدوین   نوریا ن سرور)

 

 

 

3- برنامه جیره نویسی به روش خطی در برنامه اکسل  (جیره مرغ گوشتی و تخمگذار):

 

 

  

برنامه اکسل جیره نویسی جوجه های گوشتی

 

 

4- مدیریت تغذیه گله گاوهای شیری و گوساله های پرواری:( جدید 20/2/1389)

مقدمه:

آنچه که مسلم است با نگاهی گذرا به جداول NRC مشخص است که نیاز غذایی دامها بر اساس وزن ، سن ، میزان تولید و شرایط فیزیولوژیکی دسته بندی و بیان شده است.مثال : در NRC 2001 گاوهای شیری جدول 4-14 (جدول شماره 4 از فصل 14) . بر اساس گاوهای با وزن 680 کیلوگرم، اوایل دوره شیردهی، ستون اول شاخص کیلو گرم شیر تولید گاو، ستون دوم درصد چربی شیر، ستون پنجم تغییرات وزن است.بر اساس شرایط سنی و فیزیولوژیکی گله گاوهای شیری را می توان به دسته های زیر گروه بندی نمود.شما می بایست گله خود را بر اساس تقسیم بندی که در ان آر سی وجود دارد دسته بندی کنید.

 

 

دانلو کنید : مدیریت تغذیه گله گاوهای شیری و گوساله های پرواری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*-در لینک های زیر کتاب های NRC ارایه شده است. NRC  گوسفند و بز جدید بوده(2007) و در مورخ 20 اسفند ماه 1391 درج شده است.

 

5-برای جیره نویسی و تهیه جیره های مناسب نیاز مبرم به کتب NRC دارید. فایل PDF این کتب در لینک زیر برای دانلو رایگان شما علاقمندان قرار داده شده است.

 

 

 

NRC     Dairy Cattle 2001

 

 

 

 (Nutrient Requirement of Small Ruminants  2007)

 

NRC 2007    Sheep and Goat .pdf

 

 

 

Nutreint requirement 2007

 

 

 

گزارش تخلف
بعدی