طیور

1- راهنمای پرورش مرغ تخمگذار

لگهورن CV20

- لگهورن W98

= اسلاید جیره نویسی مرغان تخم گذار

- اسلاید اختلال متابولیکی- سندروم کبد چرب

- راهنمای فارسی پرورش مرغ های تخمگذار های لاین


2- راهنمای پرورش جوجه های گوشتی

- راهنمای پرورش راس

- راهنمای پرورش راس

- مدیریت کاب

- نکات کلیدی در خصوص پرورش کاب

- اسلاید آسیت

- افزايش ماندگاري و کاهش ضبط لاشه های آسیتی با افزودن آنتی اکسیدان ها در جیره جوجه های گوشتی اسلاید

اصول آزمایش‌های توازنی (تعادلی)


3-   اسلاید     جیره نویسی اردک و غاز 

4-   اسلاید       جیره نویسی شتر مرغ


5-  نرم  افزار محاسبه تهویه سالن مرغداری و سطح مقطع سیستم Pad سالن

-   نرم افزار محاسبه سیستم تهویه ( اکسل به روش خطی)

در این برنامه شما باید متغیر های حداکثر دمای محیط ، حداکثر وزن مرغ ها  و تعداد مرغ در سالن را بدهید ، برنامه تعداد فن ها را بر اساس (قطر فن و دور در دقیقه) و سطح مقطع ورودی هوا (سیستم Pad) را حسب متر مربع به شما می دهد.

مطمئن باشید این برنامه بسیار بسیار دقیق بوده و به شما اطمیان خاطر می دهم اگر بر اساس این برنامه سیستم تهویه سالن خود را تصحیح کنید  هم حداقل 500 گرم افزایش وزن خواهید داشت وهم به طور قطع دیگر آسیت را در گله مشاهده نخواهید کرد

نرم افزار محاسبه تعداد فن ها و سطح مقطع ورودی هوا( Pad)


6-  جیره نویسی جوجه های گوشتی و مرغ تخمگذار:

  جیره نویسی به روش خطی با برنامه اکسل( طیور گوشتی- طیور تخم گذار)

هر صفحه برنامه اکسل (Sheet) یک برنامه است

گزارش تخلف
بعدی